Protokoll fört vid Skånes Dreverklubbs årsmöte den 13 februari 2021 via telefonmöte.

Vid mötet var det 13 närvarande.

 1. Mötets öppnande
  Stefan Nilsson hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade mötet.
 2. Årsmötets behöriga utlysande
  Kallelsen till årsmötet hade kommit ut på vår hemsida i god tid och godkändes.
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen var utlagd på vår hemsida för läsning och den godkändes.
 4. Justering av röstlängd
  Telefonnummer till rösträknare (en av revisorerna) fanns tillgängligt vid ev röstning.
 5. Val av ordförande för årsmötet
  Stefan Nilsson valdes till ordförande för årsmötet.
 6. Val av två justeringsmän
  Peter Jönsson och Johnny Thyrén valdes till justeringsmän.
 7. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
  Stefan läste upp protokollet från förra året. Där fanns inga invändningar mot det varvid det godkändes.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
  Verksamhetsberättelsen var utlagd på vår hemsida för läsning och den godkändes.
 9. Kassörens ekonomiska redogörelse
  Berättelserna lästes upp och godkändes. Kassabehållningen vid årets slut var
  47 207,24 kr.
  Under året har vi ett minusresultat på 8585,77 kr.
  En stor del i resultatet är kostnader från tidigare år.
  Den ekonomiska redogörelsen godkändes.
 10. Revisorernas berättelse
  Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes därefter.
 11. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
  Klubbstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.
 12. Val av ordförande för 2021
  Valberedningens förslag till ordförandeposten var Stefan Nilsson.
  Från medlem på mötet föreslogs Peter Jönsson.
  Stefan Nilsson drog tillbaka sin kandidatur och eftersom det inte fanns några andra förslag så blev då Peter Jönsson ordförande för Skånes Dreverklubb för 2021.
 13. Antal styrelseledamöter för 2021
  Oförändrat antal, 7+2.
 14. Val av styrelse och suppleanter
  Ordinarie styrelseledamöter på 2 år:
  Fredrik Nilsson Omval
  Magnus Persson Omval
  Vakant

  Ordinarie styrelseledamöter på 1 år
  Filip Olsson Nyval

  Suppleanter på 1 år:
  Tommy Jörheim Nyval

 15. Val av två revisorer jämte suppleant
  Till ordinarie revisorer för 2021 valdes Lars Larsson och Jörgen Petersson.
  Till revisorsuppleant omvaldes Lennart Johansson.

 16. Val av representanter till Dreverstämman 2021
  Ordinarie
  Douglas Ahlqvist
  Stefan Nilsson
  Peter Jönsson
  Fredrik Nilsson
  Lars Larsson
  Magnus Persson

  Suppleanter
  Tommy Jörheim
  Johan Berggren
  Emma Berggren
  Linus Persson
  Jonas Olsson
  Filip Olsson

 17. Val av kontaktman med avelsrådet
  Som kontaktman omvaldes Stefan Nilsson.
 18. Val av representanter till sydsv.dreverklubbarnas samarbetsråd 2021
  Stefan Nilsson och Peter Jönsson.
 19. Styrelsens verksamhetsplan för 2021
  Verksamhetsplanen låg utlagd på hemsidan för läsning och den godkändes.
 20. Valberedning för 2021
  Till valberedning för 2021 valdes Douglas Ahlqvist (sammankallande), Lars Larsson och Torsten Olsson.
 21. Övriga ärenden
  Inga övriga ärenden.
 22. Mötets avslutande
  Mötet avslutades

  Vid protokollet

  Fredrik Nilsson

  Justeras

  Peter Jönsson

  Johnny Thyrén