Protokoll fört vid Skånes Dreverklubbs årsmöte den 15 februari 2020 på Bjärhus Gårdsbutik.

Vid mötet var det 32 närvarande.

 1. Mötets öppnande
  Stefan Nilsson hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade mötet.
 2. Årsmötets behöriga utlysande
  Kallelsen till årsmötet hade kommit ut i god tid och godkändes.
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen var utlagd innan mötet för läsning och den godkändes.
 4. Justering av röstlängd
  Görs vid behov
 5. Val av ordförande för årsmötet
  Stefan Nilsson valdes till ordförande för årsmötet.
 6. Val av två justeringsmän
  Johan Berggren och Emma Berggren valdes till justeringsmän.
 7. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
  Stefan läste upp protokollet från förra året. Där fanns inga invändningar mot det varvid det godkändes.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
  Den var utlagd för läsning innan mötet och den godkändes.
 9. Kassörens ekonomiska redogörelse
  Berättelserna lästes upp och godkändes. Kassabehållningen vid årets slut var 55.793:01 kr.
  Under året har vi ett plusresultat på 9.735:10 kr.
  Den ekonomiska redogörelsen godkändes.
 10. Revisorernas berättelse
  Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes därefter.
 11. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
  Klubbstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.
 12. Val av ordförande för 2020
  Till ordförande för det kommande året valdes enhälligt Stefan Nilsson.
 13. Antal styrelseledamöter för 2020
  Oförändrat antal, 7+2.
 14. Val av styrelse och suppleanter
  Ordinarie styrelseledamöter på 2 år:
  Tommy Jörheim Omval
  Jonas Olsson Nyval
  Johan Berggren Nyval

  Suppleanter på 2 år:
  Linus Persson Omval

  Suppleanter på 1 år:
  Filip Olsson Nyval


 15. Val av två revisorer jämte suppleant
  Till ordinarie revisorer för 2020 omvaldes Lars Larsson och Bernt-Olof Nilsson. Till revisorsuppleant omvaldes Lennart Johansson.
 16. Val av representanter till Dreverstämman 2020
  Ordinarie
  Douglas Ahlqvist
  Stefan Nilsson
  Peter Jönsson
  Fredrik Nilsson
  Lars Larsson
  Magnus Persson

  Suppleanter
  Tommy Jörheim
  Johan Berggren
  Emma Berggren
  Linus Persson
  Jonas Olsson
  Martin Fredriksson

 17. Val av kontaktman med avelsrådet
  Som kontaktman omvaldes Stefan Nilsson.
 18. Val av representanter till sydsv.dreverklubbarnas samarbetsråd 2020
  Stefan Nilsson och Peter Jönsson.
 19. Styrelsens verksamhetsplan för 2020
  Verksamhetsplanen låg utlagd för läsning och den godkändes.
 20. Valberedning för 2020
  Till valberedning för 2020 valdes Douglas Ahlqvist (sammankallande), Lars Larsson och Torsten Olsson.
 21. Övriga ärenden
  Kurt Persson efterlyste lydnadskurs för våra drevrar. Styrelsen jobbar med frågan och ser gärna att aktiviteten återupptas, det handlar bara om att hitta en kursledare.
  Vad gäller förskingringen av ca en miljon kronor i Svenska Dreverklubben så har polisutredningen nu tagit fart och det är tillsatt en utredare. Dock är det ännu sekretess på den så därför inget nytt.

  Emma Berggren uppmärksammades för sitt fina arbete med våra utställningar och vi hoppas att hon vill fortsätta med det.
  Eva Persson och Kaj Rosenqvist avtackades sedan för långt och troget arbete för Skånes Dreverklubbs räkning.
  Även Eva Kjellberg tackade Eva för ett mycket gott samarbete under åren.

 22. Mötets avslutande
  Stefan tackade alla som på något vis hjälpt till och stöttat oss under året.
  Efter det tackade Stefan för visat intresse och avslutade mötet.

  Vid protokollet
  Fredrik Nilsson

  Justeras
  Johan Berggren
  Emma Berggren