Protokoll fört vid Skånes Dreverklubbs årsmöte den 10 februari 2018 på Bjärhus Gårdsbutik.

Vid mötet var det 12 närvarande.

 1. Mötets öppnande
  Mats Persson hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade mötet. Därefter hölls en tyst minut till minne av Ragnar Johnsson och Ingvar Eriksson som under året hade avlidit.
 2. Årsmötets behöriga utlysande
  Kallelsen till årsmötet hade kommit ut i god tid och godkändes.
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen var utlagd innan mötet för läsning och den godkändes.
 4. Justering av röstlängd
  Görs vid behov
 5. Val av ordförande för årsmötet
  Mats Persson valdes till ordförande för årsmötet.
 6. Val av två justeringsmän
  Stefan Nilsson och Johnny Thyrén valdes till justeringsmän.
 7. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
  Mats läste upp protokollet från förra året. Där fanns inga invändningar mot det varvid det godkändes.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
  Den var utlagd för läsning innan mötet och den godkändes.
 9. Kassörens ekonomiska redogörelse
  Berättelserna lästes upp och godkändes. Kassabehållningen vid årets slut var 67.591:15 kr.
  Under året har vi ett plusresultat på 2.575 kr.
  Den ekonomiska redogörelsen godkändes.
 10. Revisorernas berättelse
  Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes därefter.
 11. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
  Klubbstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.
 12. Val av ordförande för 2018
  Till ordförande för det kommande året valdes enhälligt Mats Persson.
 13. Antal styrelseledamöter för 2018
  Oförändrat antal, 7+2.
 14. Val av styrelse och suppleanter
  Ordinarie styrelseledamöter på 2 år:
  Kaj Rosenqvist Omval
  Ewa Persson    Omval
  Tommy Jörheim     Omval
  Suppleanter:
  Linus Persson   Omval
  Lennart Winqvist har valt att ställa sin styrelseplats till förfogande. Då han hade ett år kvar så blev det ett fyllnadsval, där Magnus Persson valdes in på 1 år som suppleant.
 15. Val av två revisorer jämte suppleant
  Till ordinarie revisorer för 2018 omvaldes Lars Larsson och Bernt-Olof Nilsson. Till revisorsuppleant omvaldes Lennart Johansson.
 16. Val av representanter till Dreverstämman 2018
  Eftersom vårt medlemsantal har ökat under året får vi nu skicka 6 delegater till stämman.
  Ordinarie
  Douglas Ahlqvist
  Stefan Nilsson
  Mats Persson
  Kaj Rosenkvist
  Lars Larsson
  Magnus PerssonSuppleanter
  Eva Persson
  Peter Jönsson
  Fredrik Nilsson
  Lennart Winqvist
  Ann-Marie Rosenkvist
  Martin Fredriksson
 17. Val av kontaktman med avelsrådet
  Som kontaktman omvaldes Stefan Nilsson.
 18. Val av representanter till sydsv.dreverklubbarnas samarbetsråd 2018
  Mats Persson och Kaj Rosenkvist omvaldes.
 19. Styrelsens verksamhetsplan för 2018
  Verksamhetsplanen låg utlagd för läsning och den godkändes.
 20. Valberedning för 2018
  Till valberedning för 2018 valdes Douglas Ahlqvist (sammankallande), Lars Larsson och Torsten Olsson.
 21. Övriga ärenden
  Eva Kjellberg har fått indikationer på att viltspårsdomare dömer olika. Eftersom inte Dreverklubben kan påverka reglerna rekommenderades Eva att föra detta vidare till SKK för att ev tvinga fram en domaredag och där kunna räta ut dessa frågetecken.
  Eva ställde frågan om vad som gäller vid utebliven start på viltspårsprov. Denna fråga tar Eva med sig till kommande styrelsemöte.Lars Larsson tog upp frågan om att ev flytta domaredagen för drevprovsdomare, som hålls på hösten, till en annan mark. Vi tar med oss den frågan till kommande styrelsemöte.

Mötets avslutande
Lennart Winqvist avtackades för alla sina år och för sitt arbete i Skånes Dreverklubbs styrelse.
Därefter delade Lennart ut två 2st ”Eldsjälspokaler” till Stefan Nilsson och Eva Kjellberg.
Även Eva Kjellberg uppmärksammade Lennart och tackade honom för hans fantastiska arbete och för all hjälp med viltspårsproven som hon fått av honom under åren.

Mats tackade alla som på något vis hjälpt till och stöttat oss under året.
Efter det tackade Mats för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
Fredrik Nilsson

Justeras
Stefan Nilsson
Johnny Thyrén