Protokoll fört vid Skånes Dreverklubbs årsmöte den 11 februari 2017 på Bjärhus Gårdsbutik.
Vid mötet var det 19 närvarande.
1. Mötets öppnande
Mats Persson hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade mötet. Därefter hölls en tyst minut till minne av Helmer Stål och Per Gullstrand som under året hade avlidit.

2. Årsmötets behöriga utlysande
Kallelsen till årsmötet hade kommit ut i god tid och godkändes.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen var utlagd innan mötet för läsning och den godkändes.

4. Justering av röstlängd
Görs vid behov

5. Val av ordförande för årsmötet
Mats Persson valdes till ordförande för årsmötet.

6. Val av två justeringsmän
Bernt-Olof Nilsson och Lars Larsson valdes till justeringsmän.

7. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
Mats läste upp protokollet från förra året. Där fanns inga invändningar mot det varvid det godkändes.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse
Den var utlagd för läsning innan mötet och den godkändes.

9. Kassörens ekonomiska redogörelse
Berättelserna lästes upp och godkändes. Kassabehållningen vid årets slut var 65.016:15 kr.
Under året har vi ett minusresultat på 2.888 kr.
Bidragande orsaker till detta är utebliven mässa på Bosjökloster, inget aktivitetsstöd från Svenska Dreverklubben och dessutom några sent inkomna räkningar från 2015.
Det som är mycket positivt är den stora ökningen av viltspårsprov. Det har vi en mycket engagerad kommissarie (Eva Kjellberg) att tacka för.
Den ekonomiska redogörelsen godkändes.

10. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes därefter.

11. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
Klubbstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

12. Val av ordförande för 2017
Till ordförande för det kommande året valdes enhälligt Mats Persson.

13. Antal styrelseledamöter för 2017
Oförändrat antal, 7+2.

14. Val av styrelse och suppleanter
Ordinarie styrelseledamöter på 2 år:
Fredrik Nilsson Omval
Stefan Nilsson Omval
Peter Jönsson Omval
Suppleanter:
Lennart Winqvist Omval

15. Val av två revisorer jämte suppleant
Till ordinarie revisorer för 2017 omvaldes Lars Larsson och Bernt-Olof Nilsson. Till revisorsuppleant omvaldes Lennart Johansson.

16. Val av representanter till Dreverstämman 2017
Ordinarie
Douglas Ahlqvist
Stefan Nilsson
Mats Persson
Kaj Rosenkvist
Lars Larsson

Suppleanter
Eva Persson
Peter Jönsson
Fredrik Nilsson
Lennart Winqvist
Ann-Marie Rosenkvist

17. Val av kontaktman med avelsrådet
Som kontaktman omvaldes Stefan Nilsson.

18. Val av representanter till sydsv.dreverklubbarnas samarbetsråd 2017
Mats Persson och Kaj Rosenkvist omvaldes.

19. Styrelsens verksamhetsplan för 2017
Verksamhetsplanen låg utlagd för läsning och den godkändes.

20. Valberedning för 2017
Till valberedning för 2017 valdes Douglas Ahlqvist (sammankallande), Lars Larsson och Torsten Olsson.

21. Övriga ärenden
Vi hade fått en fråga från CS där de vill veta om vi vill ha kvar årsboken i dess nuvarande form, då Lars Davidsson har sagt att detta är sista året som han håller i trådarna för denna.
Svaret var enhälligt JA. Vi har tyvärr inget namn på en eventuell efterträdare till Lars.
På frågan om hur mycket vi vill ska investeras i boken tycker vi att boken är så viktig för medlemmarna att det inte gör något om prislappen ökar. Ett bra förslag är att inte göra om vår logga utan istället stoppa in dom pengarna i årsboken.
Mats skickar in vårt svar till CS.

Lars Larsson tog upp startavgiften i valpklass, som han tyckte skulle sänkas. Styrelsen fick i uppdrag att kolla vad andra klubbar tar och därefter göra en justering. Fredrik kollar detta.

Stefan uppmärksammade Mats då han varit medlem i Svenska Dreverklubben i 50år.
Han tackade både Mats och Eva för deras otroliga engagemang i klubben.
Därefter berättade Mats sin historia om hur valet av hundras föll på drevern och tackade därefter för uppvaktningen.

22. Mötets avslutande
Mats tackade alla som på något vis hjälpt till och stöttat oss under året.
Efter det tackade Mats för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
Fredrik Nilsson

Justeras
Bernt-Olof Nilsson
Lars Larsson