Läs nedan protokoll fört vid Skånes Dreverklubbs årsmöte den 13 februari 2016 på Bjärhus Gårdsbutik.
Vid mötet var det 16 närvarande.
1. Mötets öppnande
Mats Persson hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade mötet. Därefter hölls en tyst minut till minne av Göte Jönsson som under året hade avlidit.
2. Årsmötets behöriga utlysande
Kallelsen till årsmötet hade kommit ut i god tid och godkändes.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen var utlagd innan mötet för läsning och den godkändes.
4. Justering av röstlängd
Görs vid behov
5. Val av ordförande för årsmötet
Mats Persson valdes till ordförande för årsmötet.
6. Val av två justeringsmän
Peter Jönsson och Ida Gustafsson valdes till justeringsmän.
7. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
Mats läste upp protokollet från förra året. Där fanns inga invändningar mot det varvid det godkändes.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
Den var utlagd för läsning innan mötet och den godkändes.
9. Kassörens och revisorernas berättelse
Berättelserna lästes upp och godkändes. Kassabehållningen vid årets slut var 67.904:15 kr.
Under året har vi ett plusresultat på 9.922 kr.
Bidragande orsaker till detta fina resultat är att vi hade många hundar på våra utställningar och vårt deltagande på Bosjökloster med vårt dreverlotteri. Vi har även fått ett aktivitetsstöd från Svenska Dreverklubben för vårt deltagande på mässan.
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes därefter.
10. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
Klubbstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.
11. Val av ordförande för 2016
Till ordförande för det kommande året valdes enhälligt Mats Persson.
12. Antal styrelseledamöter för 2016
Oförändrat antal, 7+2.
13. Val av styrelse och suppleanter
Ordinarie styrelseledamöter på 2 år:
Kaj Rosenqvist Omval
Ewa Persson Omval
Tommy Jörheim Omval
Suppleanter:
Linus Persson Nyval på 2 år

14. Val av två revisorer jämte suppleant
Till ordinarie revisorer för 2016 omvaldes Lars Larsson och Bernt-Olof Nilsson. Till revisorsuppleant omvaldes Lennart Johansson.
15. Val av representanter till Dreverstämman 2016
Ordinarie
Douglas Ahlqvist
Stefan Nilsson
Mats Persson
Kaj Rosenkvist
Lars Larsson

Suppleanter
Eva Persson
Peter Jönsson
Fredrik Nilsson
Lennart Winqvist
Ann-Marie Rosenkvist

16. Val av kontaktman med avelsrådet
Som kontaktman omvaldes Stefan Nilsson.
17. Val av representanter till samarbetsrådet 2016
Mats Persson och Kaj Rosenkvist omvaldes.
18. Styrelsens verksamhetsplan för 2016
Verksamhetsplanen låg utlagd för läsning och den godkändes.
19. Valberedning för 2016
Till valberedning för 2016 valdes Douglas Ahlqvist (sammankallande), Lars Larsson och Torsten Olsson.
20. Övriga ärenden
Douglas framförde en hälsning från Rickard Köhnke som lyckligtvis verkade vara på bättringsvägen efter att ha varit sjuk.
Douglas berättade även att han hade fått frågan från CS om han kunde ordna några priser till deras unghundsmästerskap, vilket han också gjorde. Han tycker dock att CS varit lite väl slappa och inte gjort det som de lovat. Vi hoppas på en uppryckning från deras sida.
Mats och Ewa var på en informationsträff i Linköping ang drevprovsreglerna. CS har varit otydliga i sina remisser hittills, men i fortsättningen ska de utformas i mer konkreta frågor som klubbarna ska svara på.
Douglas kom med ett förslag att vi kanske kunde ordna någon säljjakt med drever för att dra in lite pengar till klubben. Vi tar till oss förslaget och funderar på om det är något som går att genomföra.
Ett förslag kom upp gällande att göra jyckedata mer webbaserat och öppet för allmänheten. Vi tror att detta hade varit uppskattat bland hundägare runt om i landet. Det bestämdes att Stefan ska skriva ihop en motion om detta som skickas till DS.
21. Mötets avslutande
Lennart Winqvist delade ut ett fint pris till Eva Kjellberg som tack för många års fint samarbete.
Mats tackade alla som på något vis hjälpt till och stöttat oss under året.
Efter det tackade Mats för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
Fredrik Nilsson

Justeras
Peter Jönsson
Ida Gustafsson