Protokoll fört vid Skånes Dreverklubbs extra årsmöte den 14 mars 2021 via telefonmöte.
Vid mötet var det 16 närvarande.

 1. Mötets öppnande
  Peter Jönsson hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade mötet.
 2. Val av ordförande för extra årsmötet
  Lars Rydstedt valdes till ordförande för mötet.
 3. Anmälan om sekreterare för mötet
  Fredrik Nilsson valdes till sekreterare för mötet
 4. Val av två justerare tillika rösträkning
  Leif Kristiansson och Kristin Månsson valdes att justera protokollet.
  Bo Lindström valdes till rösträknare. Vid behov sker det via sms till honom.
 5. Justering av röstlängd
  Lars Rydstedt checkade av listan på de röstberättigade mötesdeltagarna och kunde konstatera att det var 14st.
 6. Extraårsmötets behöriga utlysande
  Kallelsen hade legat ute på Skånes Dreverklubbs hemsida i god tid innan mötet. Kallelsen godkändes.
 7. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes
 8. Fyllnadsval av ordinarie styrelseledamöter och ersättare
  Ordinarie ledamot för 2år: Eva Persson
  Ordinarie ledamot för 1år: Kaj Rosenqvist
  Suppleant för 2år: Lars Månsson
  Suppleant för 2år: Kristin Månsson
 9. Val av kontaktman med avelsrådet
  Peter Jönsson valdes som kontaktman.
 10. Val av representant till sydsv. dreverklubbens samarbetsråd
  Peter Jönsson och Kaj Rosenqvist valdes som representanter.
 11. Beslut om omedelbar justering av punkterna 8, 9 & 10
  Mötet beslutar att dessa punkter är omedelbart justerade.
 12. Mötets avslutande
  Lars Rydstedt lämnade över ordet till Peter Jönsson som tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare:
Fredrik Nilsson

Justeras:
Leif Kristiansson

Justeras:
Kristin Månsson