Protokoll fört vid Skånes Dreverklubbs årsmöte den 16 februari 2019 på Bjärhus Gårdsbutik.

Vid mötet var det 24 närvarande.

 1. Mötets öppnande
  Kaj Rosenqvist hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade mötet. Därefter hölls en tyst minut till minne av vår ordförande, Mats Persson som under året hade avlidit.
 2. Årsmötets behöriga utlysande
  Kallelsen till årsmötet hade kommit ut i god tid och godkändes.
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen var utlagd innan mötet för läsning och den godkändes.
 4. Justering av röstlängd
  Görs vid behov
 5. Val av ordförande för årsmötet
  Kaj Rosenqvist valdes till ordförande för årsmötet.
 6. Val av två justeringsmän
  Johan Berggren och Emma Berggren valdes till justeringsmän.
 7. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
  Fredrik läste upp protokollet från förra året. Där fanns inga invändningar mot det varvid det godkändes.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
  Den var utlagd för läsning innan mötet och den godkändes.
 9. Kassörens ekonomiska redogörelse
  Berättelserna lästes upp och godkändes. Kassabehållningen vid årets slut var 46.058:48 kr.
  Under året har vi ett minusresultat på 21.532:67 kr.
  Anledningen till detta är inköp av ljudanläggning och priser till våra utställningar och drevprov.
  Den ekonomiska redogörelsen godkändes.
 10. Revisorernas berättelse
  Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes därefter.
 11. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
  Klubbstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.
 12. Val av ordförande för 2019
  Till ordförande för det kommande året valdes enhälligt Stefan Nilsson.
 13. Antal styrelseledamöter för 2019
  Oförändrat antal, 7+2.
 14. Val av styrelse och suppleanter
  Ordinarie styrelseledamöter på 2 år:
  Fredrik Nilsson Omval
  Peter Jönsson Omval
  Magnus Persson OmvalSuppleanter på 2 år:
  Johan Berggren Nyval
 15. Val av två revisorer jämte suppleant
  Till ordinarie revisorer för 2019 omvaldes Lars Larsson och Bernt-Olof Nilsson. Till revisorsuppleant omvaldes Lennart Johansson.
 16. Val av representanter till Dreverstämman 2019
  Ordinarie
  Douglas Ahlqvist
  Stefan Nilsson
  Peter Jönsson
  Kaj Rosenkvist
  Lars Larsson
  Magnus PerssonSuppleanter
  Eva Persson
  Johan Berggren
  Fredrik Nilsson
  Linus Persson
  Ann-Marie Rosenkvist
  Martin Fredriksson
 17. Val av kontaktman med avelsrådet
  Som kontaktman omvaldes Stefan Nilsson.
 18. Val av representanter till sydsv.dreverklubbarnas samarbetsråd 2019
  Stefan Nilsson och Kaj Rosenkvist.
 19. Styrelsens verksamhetsplan för 2019
  Verksamhetsplanen låg utlagd för läsning och den godkändes.
 20. Valberedning för 2019
  Till valberedning för 2019 valdes Douglas Ahlqvist (sammankallande), Lars Larsson och Torsten Olsson.
 21. Övriga ärenden
  Lars Larsson undrade hur det hade gått med Eva Kjellbergs fråga från föregående årsmöte. Eva berättade att hon försökt med hjälp av SKK, att anordna en domaredag för viltspårsdomare, dock utan resultat.Vi har fått en skrivelse från Svenska Dreverklubben där dom uppmanar alla lokalklubbar att skicka in resultat från drevprov, viltspår och utställningar så snabbt det går. Då det varit problem med sent inkomna resultat har man nu tagit ett beslut på att höja stambokföringsavgiften på dessa (de sent inkomna) från 35kr till 100kr.Under året har det hållits en extra Dreverstämma. Detta med anledning av att det skulle väljas en ny ordförande, då Håkan Hedekäll hade hoppat av. Det gjorde han efter påtryckningar från övriga styrelsemedlemmar som hävdade att det inte gick att samarbeta med honom. Till ny ordförande valdes Magnus Enocsson.
  Douglas Ahlqvist representerade Skånes Dreverklubb vid extrastämman och han redogjorde för mötesdeltagarna vad som sagts där.
 22. Mötets avslutande
  Kaj tackade alla som på något vis hjälpt till och stöttat oss under året.
  Efter det tackade Kaj för visat intresse och avslutade mötet.Vid protokollet:Fredrik NilssonJusteras:

  Johan Berggren

  Emma Berggren